Adana
CATHOLIC CHURCH
Tepebağ Mahallesi 10
Sok. No. 13

Antakya
CATHOLIC CHURCH
Kurtulus Cad.
Ataman Demir Sok N. 6

Iskenderun
CATHOLIC CHURCH
Yenişehır Mah.
Mıthat Pasa Cad. N. 5

Mersın
CATHOLIC CHURCH
Uray Caddesı N. 12
PK. 35

Samsun
CATHOLIC CHURCH
Belde Sok. N. 2
Ulugazi Mah.

Tarsus
HOUSE JOHN XXIII
Şehıtkerım Mahallesı 3413
Sok. N. 3

Trabzon
CATHOLIC CHURCH
Iskender Paşa Mah.
Sumer Sok. N. 24-26

Uçhisar
HOUSE BETANIA
Menderes Caddesi N. 38
PK 19